संगीतलाई जीवन र जीवनलाई संगीत मान्नेको लागि

संगीतलाई जीवन र जीवनलाई संगीत मान्नेको लागि